SUNUŞ

Makale

SUNUŞ

Türkasya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM), Uluslararası Türk-As-ya Kongresi'nin periyodik olarak her yıl belirli konularda düzenlenmesini planlamış, bu sayede Türkiye ve Asya ülkelerini temsil eden yatırımcılar, po­litik karar alıcılar, meslek kuruluşları ve bilim adamlarının daha yakından ta­nışması, etkileşime girmesi ve karşılıklı ilişkilerin geliştirilmesine hizmet edil­mesi amaçlanmıştır. Bu hedeflerden hareketle; TASAM 23-24 Mayıs 2007 ta­rihlerinde "Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma" konulu II. Uluslararası Türk -Asya Kongresi düzenlemiştir. Kongre'de, Türkiye ile Asya ülkeleri arasındaki iktisadi, siyasi, sosyal ve kültürel ilişkiler, ilgili alanlarda uzman olan yerli ve yabancı akademisyenler tarafından ayrıntılı olarak tartışılmış ve sonuçlar bir kitap haline getirilmiştir. Kongrenin en önemli sonuçlarından birisi olan bu ki­tap ilgili resmi kurumlara, özel sektör temsilcilerine ve bireysel girişimcilere karar alma safhasında doğru ve gerçekçi görüşlerle yardımcı olacak bilimsel ve özgün veriler ortaya koymaktadır. Kongre kapsamında Asya'daki Ekono­mik Bütünleşme Hareketleri, Avrasya'da, Orta Doğu'da ve Uzakdoğu bölge­lerindeki Ekonomik İşbirlikleri ve Kalkınma konuları ayrı ayrı olmak üzere 4 oturumda işlenmiştir. Oturumlara paralel olarak söz konusu bölgelerde yatırım yapan büyük Türk ve yabancı firma temsilcileri arasında çalıştay gerçekleşti­rilmiştir.

II. Uluslararası Türk - Asya Kongresi, Türkiye'nin kendi iktisadi, siyasi, sosyal ve kültürel gerçekleri bağlamında doğru ve akılcı politikalar oluşturma­sına katkı sağlayacak bir sürecin şekillendirilmesi açısından büyük önem taşı­maktadır. Türkiye'de Asya ülkeleri ile ilgili ticari, politik ve kültürel ilişkiler konusunda önemli bilgi eksiklikleri mevcuttur. Bu bilgi eksikliğinin gideril­mesi ve konuyla ilgili ulusal bir stratejik planlamanın yapılması kaçınılmaz hale gelmiştir. Uluslararası Türk - Asya Kongresi'nin her yıl düzenli bir şekil­de yapılması bu boşluğun doldurulmasına hizmet edecektir.

Bu önemli etkinlikte Avrasya, Ortadoğu, Uzakdoğu ve Güney Asya ülke­lerinin sahip oldukları ekonomik ve siyasi potansiyel ve Türkiye ile bu ülke­ler arasındaki ilişkiler masaya yatırılmıştır. Söz konusu ülkelerin ekonomik bütünleşme girişimleri oturumlarda değerlendirilmiş ve bu girişimler çerçeve­sinde yeni işbirliği alanlarının neler olabileceği araştırılmıştır. Bununla birlik­te, Türkiye'nin Avrasya, Ortadoğu, Güneydoğu Asya ve Uzakdoğu ülkeleriyle olan karşılıklı yatırım faaliyetleri akademisyenler, işadamları ve bürokratlar tarafından somut veriler üzerinden tartışılmış, mevcut ticari faaliyetlerde kar­şılan sorunlar ve bunların aşılması için çözüm yolları aranmıştır.

II. Türk-Asya Kongresi'nin gerçekleşmesini sağlayan T.C. Dışişleri Ba-kanlığı'na, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na, T.C. Başbakanlık Tanıtma Fo-nu'na, T.C. Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı'na (Tİ­KA), İslam Kalkınma Bankası'na, Medeniyet Araştırmaları Derneği'ne (ME­AD) ve kongrede emeği geçen TASAM çalışanlarına ve ASYA Group perso­neline teşekkür ederim.

 

Süleyman ŞENSOY

TASAM Başkanı

 

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 4738 ) Etkinlik ( 162 )
Alanlar
Afrika 63 1104
Asya 67 1683
Avrupa 13 1322
Latin Amerika ve Karayipler 12 135
Kuzey Amerika 7 494
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2750 ) Etkinlik ( 41 )
Alanlar
Balkanlar 22 564
Orta Doğu 15 1118
Karadeniz Kafkas 2 649
Akdeniz 2 419
Kimlik Alanları ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 3096 ) Etkinlik ( 69 )
Alanlar
İslam Dünyası 53 1999
Türk Dünyası 16 1097
Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 3270 ) Etkinlik ( 66 )
Alanlar
Türkiye 66 3270

Son Eklenenler