Sunuş

Makale

Küreselleşme sürecinde etkileri hızla artan bölgesel örgütler, geniş çaplı serbest ticari ve ekonomik bütünleşme yoluyla işbirliğinin geliştirilmesinin ve kalkınmanın önemli bir aşamasını oluşturmaktadırlar. Oluşturulan örgütler arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi, küresel eko­nomiye olumlu katkılar sağlamakla birlikte, üye ülkeler arasında karşılıklı ka-zanımlara dayalı bir ortaklık sayesinde mevcut bir çok sorunun çözümüne de önemli katkılarda bulunmaktadır....

Küreselleşme sürecinde etkileri hızla artan bölgesel örgütler, geniş çaplı serbest ticari ve ekonomik bütünleşme yoluyla işbirliğinin geliştirilmesinin ve kalkınmanın önemli bir aşamasını oluşturmaktadırlar.

Oluşturulan örgütler arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi, küresel eko­nomiye olumlu katkılar sağlamakla birlikte, üye ülkeler arasında karşılıklı ka-zanımlara dayalı bir ortaklık sayesinde mevcut bir çok sorunun çözümüne de önemli katkılarda bulunmaktadır.

Bu anlamda bölgesel örgütler, çatışmaların önlenmesi ve barışın tesisin­de önemli yükümlülükler üstlenmektedirler. Bölgesel örgütlere uluslararası barış ve güvenliğin korunmasıyla ilgili olarak BM Antlaşması'nın 52 madde­sinde de açık bir biçimde yer verilmektedir. Bölgesel örgütler, aynı zamanda güvenlik alanında Birleşmiş Milletlere yardımcı olmak, örgütün yoğunluğunu azaltmak ve bir takım eksiklikleri gidermek gibi amaçlara yönelik olarak da faaliyet göstermektedirler.

Afrika kıtasında yer alan bölgesel örgütler son dönemde kıtanın; savaşlar, krizler, hastalıklar kıtası şeklindeki önceki olumsuz imajının silinmesinde önemli adımlar atmakta ve bu yönde kayda değer gelişmeler ve başarılar sağ­lamaktadırlar.

Türkiye, bu doğrultuda Afrika Birliği başta olmak üzere, diğer bölgesel kuruluşların kıtadaki çatışmaların önlenmesi ve çözüme kavuşturulması hu­suslarındaki rollerinin bilincinde olduğunu, Afrika Birliği bünyesinde Barış ve Güvenlik Konseyi ile Afrika Hazır Gücü'nün kurulmasını memnuniyetle kar­şıladığını, Türkiye- Afrika İşbirliği Zirvesi'nde kabul edilen İstanbul Dekla-rasyonu'nda da açıkça vurgulamıştır.

Uluslararası İlişkiler konusunda hızlı değişim ve gelişmelerin yaşandığı günümüz dünyasında Afrika ülkeleri, bir yandan kendi aralarında gerçekleştir­dikleri bütünleşme hareketlerinin daha etkin olması için gayret gösterirlerken, diğer yandan uluslararası alanda da söz sahibi olmalarının önemini ısrarla vur­gulamaktadırlar.

Yakın dönemde Afrika ülkelerinin; Çin, AB, Hindistan ve son olarak da Türkiye ile gerçekleştirmiş olduğu İşbirliği Zirveleri, bu yönde izlenen küre­sel politikaların da önemli bir sonucu olarak görülmektedir.

Ayrıca kıta insanının kendine güvenen, yeni fırsatlara odaklanarak ve kü­resel değişimin bir parçası olarak bu sürece katılmayı arzulaması, Afrika'daki yaşam koşullarında görülen olumlu değişimi işaret etmektedir.

Afrika'da ortaya çıkan gelişmeleri yakından takip etme, elde ettiğimiz bilgileri analiz etme, müşterek bir gelecek için tutarlı ve uygulanabilir vizyon geliştirme, meydana gelebilecek aksaklıkları ise en kolay şekilde ortadan kal­dırma ve karşılıklı menfaatleri temin edecek fırsatları en iyi şekilde değerlen­dirmeye yönelik "IV. Uluslararası Türk- Afrika Kongresi" projesi istikrarlı bir işbirliği platformunun tesisine katkı amacıyla Türkasya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) Afrika Enstitüsü tarafından planlanmıştır.

25-27 Kasım 2008 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirdiğimiz "Afri­ka'da Bölgesel Örgütler Kurumsallaşma ve İşbirliği" konulu IV. Uluslararası Türk- Afrika Kongresi'nin tıpkı geçtiğimiz yıl "Afrika Birliği İşbirliği ve Kal­kınma" ana teması ile gerçekleştirilen III. Uluslararası Türk- Afrika Kongresi gibi Türk- Afrika medeniyetleri arasında hoşgörü, işbirliği ve iletişimin geliş­mesine, küresel barışın ve istikrarın sağlanmasına katkıda bulunmasını temen­ni ediyoruz.

Saygılarımızla...

 

Süleyman ŞENSOY

TASAM Başkanı

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 4738 ) Etkinlik ( 162 )
Alanlar
Afrika 63 1104
Asya 67 1683
Avrupa 13 1322
Latin Amerika ve Karayipler 12 135
Kuzey Amerika 7 494
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2750 ) Etkinlik ( 41 )
Alanlar
Balkanlar 22 564
Orta Doğu 15 1118
Karadeniz Kafkas 2 649
Akdeniz 2 419
Kimlik Alanları ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 3096 ) Etkinlik ( 69 )
Alanlar
İslam Dünyası 53 1999
Türk Dünyası 16 1097
Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 3270 ) Etkinlik ( 66 )
Alanlar
Türkiye 66 3270

Son Eklenenler