Sunuş

Makale

Demokratikleşmenin ciddi bir göstergesi olan sivil toplum kuruluşlarının önemi her geçen gün artmaktadır. Toplumsal sorumlulukları gönüllü olarak üstlenmeyi hedefleyen çeşitli sivil toplum kuruluşları, faaliyette bulundukları ülkelerde, toplum ve devlet arasında sosyal barışın sağlanmasına katkıda bu­lunmakta, ülkeler arasındaki işbirliğinin tesisinde, kültürler arası diyalog ve hoşgörünün yerleşmesinde de önemli roller üstlenmektedirler....

Demokratikleşmenin ciddi bir göstergesi olan sivil toplum kuruluşlarının önemi her geçen gün artmaktadır. Toplumsal sorumlulukları gönüllü olarak üstlenmeyi hedefleyen çeşitli sivil toplum kuruluşları, faaliyette bulundukları ülkelerde, toplum ve devlet arasında sosyal barışın sağlanmasına katkıda bu­lunmakta, ülkeler arasındaki işbirliğinin tesisinde, kültürler arası diyalog ve hoşgörünün yerleşmesinde de önemli roller üstlenmektedirler.

Medeniyetlerin ortak bir çerçevede buluşmaları, karşılıklı saygı ve hoş­görü çerçevesinde düşüncelerini paylaşmaları, dünyanın geleceği açısından şüphesiz büyük önem arz etmektedir. Uluslararası platformda sayıları hızla artmakta olan bu kuruluşların önemli bir çoğunluğu, faaliyet gösterdikleri alanlarda işbirliği içindedirler.

Afrika kıtasında bulunan STK'ların sayısı da diğer kıtalardakine paralel olarak hızla artmakta ve küreselleşme sürecinde söz konusu kuruluşlar, Afri­ka'nın kalkınmasında ve küresel toplumla bütünleşmesinde oldukça önemli roller üstlenmektedirler. Afrika'daki STK'lar, hızla gelişen işbirliği sürecinde artık güçlü koalisyonlar oluşturmaktadırlar. Bunun yanında Afrikalı hükümet­ler ve uluslararası toplum, bu yöndeki çabaları ve uygulamaları desteklemek­tedirler.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve devletin diğer kuruluşları, her geçen gün artan bir ivme ile Afrika kıtası ülkeleriyle ilişkilerini geliştirme çabası içinde bulunmaktadırlar. Türkiye, Afrika ülkelerinin sorunlarının çözümlen­mesini amaçlamakta ve bu doğrultuda çok sayıda projeye destek vermesi, bu konudaki kararlılığını yansıtmaktadır. Buna karşın, Afrika ülkeleri de Türki­ye'yi kendileri açısından siyasi gündeme sahip olmayan samimi bir ülke ola­rak değerlendirmektedirler.

Türkiye'nin Afrika ülkeleriyle coğrafi açıdan olduğu kadar duygusal açı­dan da yakınlığı bulunmaktadır. Tarih boyunca Afrika'yla olan yakın ilişkile­rimizi, günümüz dünyasının ihtiyaçlarına cevap verebilecek, karşılıklı kaza- nımlara dayalı, dostluk ve kardeşlik ilişkileri çerçevesinde daha da güçlendir­mek amacıyla uygulanmakta olan kararlı ve sistemli politikaların, siyasi ve 8 Türk ve Afrikalı Sivil Toplum Kuruluşları / Turkish and African Civil Society Organizations ekonomik ilişkilerde görülen olumlu gelişmelerin, bireysel düzeye de indirge- nebilmesi gerekmektedir.

Günümüzde Devlet ve Hükümet Başkanları düzeyinde gerçekleştirilen zirvelerle eş zamanlı olarak STK'ların da bir araya gelerek karşılıklı olarak so­runları masaya yatırdıkları ve ortak forumlar oluşturdukları gözlenmektedir. Türk ve Afrikalı devlet adamları arasında gerçekleşen karşılıklı ziyaretlerin ve görüşmelerin toplumlar nezdinde daha etkili olması, ilişkilerin STK'lar arasın­da da yaygınlaştırılarak çeşitli alanlarda etkin sonuçlar verecek faaliyetlerin düzenlenmesi ve STK'ların birbirlerini daha yakından tanımaları gerekmekte­dir. Böylece zirvelerde alınan kararların, STK'lar aracılığıyla toplumun teme­line yayılması ve daha iyi uygulanması mümkün olmaktadır.

Birleşmiş Milletlerin Milenyum Deklarasyonu'nda ve BM Genel Kuru- lu'nun 57. Olağan Oturumu'nda Milenyum Kalkınma Hedefleri'ne ulaşılma­sında STK'ların önemi vurgulanırken, bu yöndeki çabaların söz konusu süre­ci olumlu yönde etkileyeceği belirtilmiştir.

Türkiye'nin ve Afrika'nın önde gelen STK'larının temsilcilerinin özgün disiplinleri çerçevesinde gerçekleştirilecek toplantılar vesilesiyle ortak işbirli­ği alanlarının belirlenmesi, sahip olunan bilgilerin ve tecrübelerin paylaşılma­sı sonucu günümüze ve geleceğe yönelik yapıcı diyaloglar geliştirilmesi müm­kün olacaktır.

Türkiye'de ve Afrika'da meydana gelen gelişmeleri yakından takip etme elde ettiğimiz bilgileri analiz etme, müşterek bir gelecek için tutarlı ve uygu­lanabilir vizyon geliştirme, meydana gelebilecek aksaklıkları ise en kolay şe­kilde ortadan kaldırma ve karşılıklı menfaatleri temin edecek fırsatları en iyi şekilde değerlendirmeye yönelik "Türkiye- Afrika Sivil Toplum Kuruluşları Forumu" projesi, istikrarlı bir işbirliği platformunun oluşturulması amacıyla Türkasya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) Afrika Enstitüsü tarafın­dan planlanmıştır.

14- 16 Ağustos 2008 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirdiğimiz Türki­ye- Afrika Sivil Toplum Kuruluşları Forumu'nun Türk- Afrika medeniyetleri arasında hoşgörü, işbirliği ve iletişimin gelişmesine, küresel barışın ve istikra­rın sağlanmasına katkıda bulunmasını temenni ediyoruz. Bu vesileyle, hazır­lanan çalışmanın yazılı bir kaynaktan ilgili taraflara aktarılması, işbirliği süre­cinden daha verimli sonuçlar elde edilmesini sağlayacaktır.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 4738 ) Etkinlik ( 162 )
Alanlar
Afrika 63 1104
Asya 67 1683
Avrupa 13 1322
Latin Amerika ve Karayipler 12 135
Kuzey Amerika 7 494
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2750 ) Etkinlik ( 41 )
Alanlar
Balkanlar 22 564
Orta Doğu 15 1118
Karadeniz Kafkas 2 649
Akdeniz 2 419
Kimlik Alanları ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 3096 ) Etkinlik ( 69 )
Alanlar
İslam Dünyası 53 1999
Türk Dünyası 16 1097
Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 3270 ) Etkinlik ( 66 )
Alanlar
Türkiye 66 3270

Son Eklenenler